TV2 Østjylland ghettoiserer Gellerup

Det er godt, vi har TV2 Østjylland. For nu ved jeg, at jeg har skrevet under mod nedrivning pga. en irrationel frygt, og at jeg derfor ikke mente det alligevel. Det fremgår af et nyhedsindslag i går tirsdag d. 24/8 2010.

Beboerne i Gellerupparken har simpelthen skrevet under mod helhedsplanen, fordi vi fejlagtigt tror, at vi bliver sat på gaden. Det nævnes både i selve indslaget og i indledningen til det.

Det er altså ikke engang nødvendigt at lave en danskfaglig analyse af TV2 Østjyllands dækning af et problem, som det ikke fremgår, hvem har rejst. Konklusionen er klar: Vi beboere har skrevet under imod nedrivning, fordi vi er bange og uvidende!

Påstanden søges så mere eller mindre heldigt underbygget af interviews med to tilsyneladende tilfældige beboere, en ansat i folkeinformationen, Rabih Azad-Ahmad (hvis indsats jeg i øvrigt har respekt for), der ikke alene er ansat i retsinformationen, som det nævnes i indslaget men også er involveret i helhedsplanen som medlem af afdelingbestyrelsen i Gellerupparken og byrådsmedlem, og en udmelding fra Gellerupsekretariatet gående på, at der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at “mens beboerne i området har hørt om nedrivninger, har de ikke hørt meget om tryghedsgarantien”.

Ved samme lejlighed mistænkeliggøres allerede i et indslag aftenen inden den del af oppositionen, der har vendt sig mod nedrivning, af valgforsker Rune Stubager. De har forsøgt at skubbe beboernes holdning i én bestemt retning. Vi seere ved altså allerede forinden, hvem der er skyld i denne irrationelle frygt!

Men hele miseren giver nu kulturrådmanden og Brabrand Boligforenings direktør Torben Overgaard anledning til for åben skærm at “tage sit ansvar på sig” og love, at NU vil de gøre noget. Selv børnene vil de have have fat i, for at de så kan forklare forældrene, formoder jeg, at de ikke har noget at frygte – politikere og embedsmænd tilbyder jo både tryghed og garanti!

Herved har TV2 Østjylland altså bidraget til bl.a.:

 • Miskreditering af oppositionen
 • Legitimering af, at politikerne ikke behøver at tage beboernes stemme alvorligt
 • Legitimering af en intensivering af den “informationskampagne”, der har som mål at skabe bred opbakning til projektet uanset dets endelige form, inden vi beboere skal stemme om det endelige forslag. Nu også med børn som målgruppe.

Det er dygtigt spin!

Ghettoisering starter med vores tænkning

Ikke mindst har TV-stationen desuden givet et væsentligt bidrag til ghettoisering af Gellerups beboere i form af generaliserende, nedværdigende tænkning om “de andre” (andetgørelse) og efterfølgende behandling, der svarer hertil. Husk det lige, næste gang du hører et menneske med etnisk minoritetsbaggrund sige “Fuck demokratiet”!

Lad os antage, at at en gruppe borgere i en mindre jysk provinsby har samlet underskrifter imod nedlæggelse af den lokale skole. Kunne man så forestille sig, at embedsmænd og politikere herefter foranstaltede en undersøgelse af, om underskriverne nu også var klar over, at deres børn ville blive tilbudt en plads i en anden skole? Og kunne man forestille sig, at de ville opsøge de samme børn for at formidle til dem, at hverken de eller deres forældre behøvede at være utrygge ved de siddende politikere og deres politik? Nej vel!

Du bliver heller ikke ringet op af Gallup efter næste folketingsvalg for at blive spurgt, om du nu er sikker på, at du har stemt rigtigt.

I øvrigt finder jeg det interessant, at afdelingsformand i Gellerupparken Helle Hansen i indslaget mandag aften udtaler at “”hvis vi vil være mere sikre på, hvorfor de 1200 har skrevet under, så er vi jo nødt til og ud og lave en undersøgelse omkring det” samtidig med, at de på Gellerupsekretariatet siger, at der ER lavet en undersøgelse.

Hvorvidt Helle Hansen mener, at det er nødvendigt at kontrollere årsagen til, at beboerne har skrevet under, fremgår ikke af hendes udtalelser. Blot kan det tolkes sådan ud af konteksten.

Beboernes utryghed skal tages alvorligt

Den skal tages dybt alvorligt! Den skal ikke gøres til et spørgsmål om, hvorvidt vi har forstået, hvad tryghedsgarantien får ud på, og den skal ikke bruges til politisk spil og spin gående på, at hvis vi bare kendte den, så ville vi, der er imod nedrivning, mene noget andet.

De beboere, der frygter at blive sat på gaden, skal naturligvis klart og tydeligt informeres om, at der findes en lovgivning, der sikrer dem mod det!

Tryghedsgarantien derimod er ikke lov. Den er en intention, som det meste andet i helhedsplanen, og den afhænger af en række ubekendte faktorer! Og det har jeg også svært ved at forstå kan blive til en garanti.

Politikerne i både boligforening og kommune kan bare se at komme til forhandlingsbordet igen kan de! Der ligger fire dyrt betale arkitektforslag til “Et nyt Gellerup” helt uden og næsten uden nedrivning.

Og medierne ville give et væsentligt bidrag til demokratiet og en respektfuld og ligeværdig behandling af vi Gellerup-beboere med en lige så kritisk indstilling til magthaverne som til oppositionen!

Mit indlæg om TV-indslaget mandag aften kan læses her.

En mail til en medarbejder på TV2 Østjylland, som jeg har haft en korrespondance med, kan læses herunder. Det indeholder bl.a. en uddybning af problematikken vedr. tryghedsgarantien.

Tema om helhedsplanen her

Mail til medarbejder på TV2 Østjylland

Kære (navn)

Tak for dit svar. Jeg er glad for, at I har fulgt op, men som beboer i Gellerupparken sidder jeg fortsat tilbage med en række spørgsmål og kommentarer vedr. jeres dækning af problematikken.

Lad mig allerførst sige, at nyhedsoplæseren i indledningen til indslaget laver en stråmand på mig:
Jeg har ikke skrevet under mod nedrivning, fordi jeg er bange for at blive sat på gaden!
Og da I jo ikke har forhørt jer hos de mere end 1100 underskrivere, så kender I jo heller ikke deres grunde til at protestere.

Men sat i relation til indslaget i går er konklusionen altså, at beboernes protest mod nedrivning ikke er gyldig eller kun i begrænset omfang kan betragtes som gyldig, da vi jo har skrevet under på baggrund af manglende viden og irrationel frygt.

Dette anser jeg fortsat for at være et alvorligt demokratisk problem og for at være kerneproblematiken i lige netop de to nyheder om Gellerup, som I har bragt de sidste to dage. Vi har været igennem en offentlig høring – og jeg forventer at min stemme bliver hørt, og ikke at hverken politikere eller medier antager, at jeg nok ikke mente det alligevel!

Mere end 1100 mennesker har skrevet under mod nedrivning, og vi har alle hver og en vores grund til at gøre det.

Beboernes utryghed er imidlertid en ganske alvorlig sag, og jeg tvivler ikke på, at den kommer til udtryk hos såvel retsinformationen som folkeoplysningen.
Spørgsmålet er dog, om den (alene) er foranlediget af, at beboerne ikke er grundigt nok informeret om tryghedsgarantien – eller rettere intentionen bag den? En anden mulighed, som jeg undrer mig over, at I som nyhedsmedie ikke har forholdt jer til, er, om tryghedsgarantien simpelthen ikke er tryg nok?

I indslaget interviewer I to mænd. Den ene er i tvivl om, hvad der kommer til at ske med hans lejlighed og hvor, han efterfølgende skal bo. Det spørgsmål giver tryghedsgarantien ikke svar på. Den anden savner mere information, og han oplever, at den information beboerne har fået, rejser flere spørgsmål, end den giver svar. Sådan har jeg det også. Og det på trods af, at jeg hverken er ældre eller uuddannet, og at jeg har fulgt arbejdet med helhedsplanen tæt såvel som beboer og som afdelingsbestyrelsesmedlem.

Men for nu at anvende samme sprogbrug som dig, så vil jeg spørge, om du mon har fattet, hvad tryghedsgarantien går ud på?

For det første:
Jeg tvivler oprigtigt ikke på Torben Overgaards gode hensigter, men har du fattet, hvilken garanti er der i en hypotetisk beregning baseret på minst tre ukendte faktorer: Tilflytning, fraflytning og det præcise antal lejemål, der skal nedlægges?
P.t. er der på Århus Boligs hjemmeside angivet 10 ledige lejemål i Gellerupparken, og på baggrund af den politiske aftale og de hidtidige forslag til dispositionsplan, kan der blive tale om, at mere end 250 familier skal tvangsflyttes ud af deres hjem.

For det andet:
Har du fattet, hvad “en tilsvarende lejlighed i området” betyder? Og har du fattet, hvordan beboerne i et af Danmarks fattigste og mest børnerige områder overhovedet kan være sikre på, at det bliver til samme husleje? Hvis huslejestigningen i en nyrenoveret lejlighed skal betales via helhedsplanen og ikke af beboerne, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Der skal skabes flertal for en lovændring, sådan at alle pengene fra jordsalg tilfalder boligforeningen/de afdelinger, der ejer jorden nu
 • Der skal være nogen, der vil købe jorden
 • Indtægten fra jordsalget skal være højt nok til at dække de fleste af omkostningerne ved ikke bare en renovering men også f.eks. anlæg af bygade, ringgade og nedrivning. Og hvad koster det? 500.000 kr. pr. lejlighed? Det dobbelte?
 • Der skal være flertal i byrådet for, at pengene fra jordsalg skal gå til renovering af lejligheder, og rådmand Laura Hay har i sommer udtrykt, at dette er et forhandlingsspørgsmål

Uanset alle disse ubekendte og den usikkerhed der nødvendigvis må være forbundet med dem og dermed fremlæggelsen af sagen på møder m.v., så er det altså vi beboere, der ikke har fattet, hvad det går ud på, og boligforeningens brøde er, at de ansvarlige ikke har været gode nok til at informere?

I et indslag, der handler om beboernes forhold til tryghedsgarantien, kunne I jo passende have spurgt såvel kulturådmanden, Torben Overgaard og Rabih Azad-Ahmad, der ikke blot er ansat i retsinformationen men også er viceborgmester og medlem af afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, om det kunne tænkes, at nogle beboere har en reel grund til at tvivle på både tryghed og garanti.

Lad mig til sidst igen nævne, at jeg absolut ikke kan lide, at jeg som beboer i Gellerupparken bliver fremstillet i nyhederne som en, hvis holdninger er begrundet af en irrationel frygt og mangel på viden, og at I som nyhedsmedie dermed er med til at lægge grunden for, at de ansvarlige politikere ikke behøver at tage vi beboeres stemme alvorligt i en demokratisk proces.

Dette er ghettoisering! De blokke, der skal rives ned udgør alene dens fysiske manifestation!

Jeg tillader mig at lægge mit svar til dig på min hjemmeside.

Bedste hilsner

Pia Bjerre Christensen

2 thoughts on “TV2 Østjylland ghettoiserer Gellerup”

 1. Demokrati gælder åbenbart kun når vi skal stemme hvert fjerde år. I hverdagen er demokrati farligt da det truer magthavernes velsmurte og topstyrede maskineri….Gellerup og Helhedsplanen er et godt eksempel, hvor beboerprotester mod nedrivning nedgøres på ussel vis af et lille mellemlag af beslutningstagere, som åbenbart ikke har forstået at demokratiske processer bygger på dialog.
  Og en forsker fra Århus Universitet, Rune Stubager,
  optræder som nyttig idiot, og viser foragt for demokratiske processer, hvor en gruppe borgere samler underskrifter.
  Dette er et godt eksempel på magtstrukturen i det danske samfund, og det lokale monopol TV, TV2 Østjylland, spiller magthavernes spil.

 2. “Goddag. Det er fra Gallup.
  Vi har noteret os, at De har deltaget i en noget kritisk underskriftsindsamling i Deres by.
  Her umiddelbart før det forestående folketingsvalg ringer vi derfor for at sikre os, at De har tilstrækkelig kvalificeret viden til at skrive under.
  Endelig er der jo også den mulighed, at De har været beruset eller træt, og så er De jo undskyldt.
  Vi vil derfor nu stille dem en række spørgsmål…”

Comments are closed.